O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Metodický pokyn pro zpracování mezd - volby

Metodický pokyn pro zpracování mezd - volby

Zveřejněno: 28.05.2014

Legislativní změny účinné od 1.1. 2014 mají dopad na zpracování mezd týkajících se voleb.  Změna způsobu zdaňování příjmů fyzických osob bude mít vliv na výpočet daně.

 • Pokud poplatník podepsal u zaměstnavatele Prohlášení, má vždy označen Zvláštní způsob zdanění – měsíční záloha daně
   
 • Pokud poplatník nepodepsal u zaměstnavatele Prohlášení a  jedná se o Dohodu o provedení práce, má označen Zvlášní způsob zdanění –  daň vybíraná srážkou. Týká se roznosu hlasovacích lístků.
   
 • Pokud poplatník nepodepsal u zaměstnavatele Prohlášení a jedná se o jiný pracovněprávní vztah než dohodu o provedení práce, má označen Zvláštní způsob zdanění  – měsíční záloha daně. Týká se i  členů okrskových volebních komisí!
 • Poprvé za rok  2014 bude možné do ročního zúčtování mezd zahrnout i příjmy zdaněné srážkovou daní (z dohod o provedení práce), a to na základě Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.
  Proto doporučujeme, abyste i  pracovníkům, kteří v rámci voleb pracovali na základě dohody o provedení práce a nepodepsali ve Vaší organizaci potvrzení o zdanitelných příjmech, předali Potvrzení o zdanitelných příjmech, které budou moci použít pro roční zúčtování daně nebo daňové přiznání. 

 • Novelou Zákona o nemocenském pojištění účinnou od 1. ledna 2014 se považují členové okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových komisí za zaměstnance. Zvláštní odměny členům okrskových volebních komisí tedy budeme považovat za zaměstnání malého rozsahu, neboť sjednaná částka započitatelného příjmu nebude činit aspoň 2500 Kč.
  Tato legislativní změna by neměla mít vliv na výpočet mezd (odměny nepřekročí rozhodný příjem),  ovšem došlo i k další změně, které již dopad na výpočet mezd může mít. Od roku 2014 je zaměstnanec účasten pojištění též, pokud vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z nich dosáhl v kalendářním měsíci alespoň částky rozhodného příjmu 2500 Kč. Takovým zaměstnáním malého rozsahu bývá většinou dohoda o pracovní činnosti.
   
 • Doporučujeme tudíž u členů okrskových volebních komisí zkontrolovat, jestli v měsíci, kdy jim budou vypláceny zvláštní odměny, nebude vyplácena i odměna z DPČ v takové výši, že by celková částka zúčtova ného příjmu činila 2500 Kč a více. 
 • Zákon o veřejném zdravotním pojištění nenabyl žádných změn, tudíž  členové okrskových volebních komisí nejsou i nadále plátcem zdravotního pojištění (jsou výjimkou uvedenou v § 5 Z č. 48/1997 Sb.)

 • Činnost člena okrskové volební komise je činností specifickou, jejíž obsah stanoví zvláštní právní předpis a která nenaplňuje znaky závislé práce uvedené v § 2 odst. 4 a 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a proto nemůže být vykonávána v pracovněprávním vztahu, tudíž ani na základě dohod o provedení práce. Člen okrskové volební komise má podle volebních zákonů nárok na zvláštní odměnu za výkon této činnosti, nikoli na mzdu nebo plat.

 • Pro členy OVK doporučujeme založit nový pracovněprávní vztah a doporučujeme také členy OVK zařadit na nové pracoviště, aby vyplacené prostředky bylo možné lépe rozlišit.
 • Pro posouzení, zda může být roznáška hlasovacích lístků zajišťována na základě dohody o provedení práce je rovněž rozhodující, zda je tato činnost závislou prací ve smyslu § 2 odst. 4 zákoníku práce či nikoli. Vzhledem k tomu, že roznos hlasovacích lístků, které fyzická osoba vykonává pro starostu obce, jenž podle volebních zákonů zajišťuje distribuci hlasovacích lístků pro voliče, již znaky závislé práce vykazovat může, je její výkon v pracovněprávním vztahu, tj. i na základě dohody o provedení práce, přípustný.

Z poskytnuté účelové dotace pro volby 2014 lze uhradit:

 1. Platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou
 2. Odměny vyplácené podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 3. Platy za přesčasovou práci a s tím spojené výdaje na zdravotní a sociální pojištění (plat za přesčasovou práci přichází v úvahu, pokud by zaměstnavatel neposkytl zaměstnanci náhradní volno – tomuto řešení by měla být dávána přednost) 

Autor:

Martina Půrová Náhrada za nenahraditelnou Ivu Solarovou, člen ekonomického týmu se specializací na mzdy řady G0 i G1, ale i moduly G0: UCR, POK, EMA, KDF, KOF, KXF, PED.

Energetika
Ubytování a turistika