O firmě | Kontakty | Povedlo se | Kariéra | Podpora | Youtube

× Facebook Sledujte nás na Facebooku Vyplatí se to ;-)

ďż˝vodnďż˝ strana ďż˝ ďż˝lďż˝nky ďż˝ Nová akreditace vzdělávacího programu!

Nová akreditace vzdělávacího programu!

Zve�ejn�no: 02.05.2019

Úspěšně jsme pro Vás akreditovali další nové téma.

 

             -   Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se vzájemnými vazbami stavebního zákona a správního řádu v rámci správních řízení vedených dle stavebního                         zákona, rozšířit,aktualizovat a prohloubit si znalosti jejich odpovídající aplikace, s důrazem na subsidiární využití správního řádu v této oblasti. Podíváme se, jak                   správně vykládat jednotlivá ustanovení správního řádu pro oblast správních řízení vedených dle stavebního zákona, kdy se bude používat speciální právní                           úprava daná stavebním zákonem a kdy se uplatní úprava zakotvená ve správním řádu. To vše bude podpořeno aktuální judikaturou k probírané problematice.                     U příslušných pasáží bude zdůrazněn i vliv novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.

 

                            * vztah stavebního zákona a správního řádu, aplikace základních zásad činnosti správních orgánů
                            * správní orgány – příslušnost, podjatost, vedení řízení, doručování
                            * účastníci řízení, úkony právnické osoby, zastoupení povinné – opatrovník a dobrovolné – na základě plné moci, podpůrce
                            * úkony účastníků – podání x podnět (vliv velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.), § 36, nahlížení do spisu a poskytování kopií projektové                                        dokumentace stavby, poskytování informací ze správního spisu podle zákona č. 106/1999 Sb.
                            * postup před zahájením řízení
                            * průběh řízení v prvním stupni – zahájení řízení a jeho průběh, dokazování, předběžná otázka, přerušení, zastavení řízení, rozhodnutí x úkony dle části                                čtvrté na úseku stavebního řádu – souhlasy
                            * zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty – společné řízení, řízení o určení právního vztahu, řízení s velkým počtem účastníků, závazná                                stanoviska
                            * opravné prostředky – řádné a mimořádné
                            * diskuse, dotazy

                        

O dalších akreditacích vzdělávacích programů Vás budeme pravidelně informovat.

 

P��lohy:

priloha_671778907_0_2019_49067_4_rozhodnutí_asi_pv234_ve145.pdf [570.14 KB]

Autor:

Stanislava Komárková

Organizátor školení 

Je součástí vzdělávacího týmuwww.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena na spisovou službu.