O firmě | Kontakty | Povedlo se | Kariéra | Podpora | Youtube

× Facebook Sledujte nás na Facebooku Vyplatí se to ;-)

Úvodní stranaČlánky › Integrace procesu vymáhání na MěÚ Šumperk

Integrace procesu vymáhání na MěÚ Šumperk

Zveřejněno: 10.04.2013

 Od roku 2011 se značným způsobem změnil způsob vymáhání místních a správních poplatků. Největší změna se týká hlavně pořadí úhrady daně dle § 152 zákona č. 280/2009 Sb.

Původně byla hrazena daň v tomto pořadí: náklady řízení, pokuty a penále, zvýšení daně, nejstarší nedoplatky na dani, běžné platby daní a konečně úrok. V tomto pořadí byly hrazeny od nejstaršího data splatnosti nejdříve nedoplatky hrazené ručitelem, poté nedoplatky vymáhané, nedoplatky hrazené na základě insolvenčního řízení a platby daní při běžné daňové povinnosti.

Díky nové právní úpravě byla provedena řada změn, která se týká především pořadí úhrady daně (kde musíme rozlišovat úhradu dobrovolnou a nedobrovolnou), změn algoritmů výpočtu úrokových sazeb a opravných položek.

Dobrovolnou a nedobrovolnou úhradu rozlišíme jednoduše. Pokud poplatníkovy dojde upomínka či jiný krok, který je součástí vymáhání a poplatník jde okamžitě svůj dluh zaplatit, jedná se o úhradu dobrovolnou. Úhradu přiřazujeme nejdříve na splatnou daň od nejstarší po nejaktuálnější a nakonec na vymáhanou částku.

Na druhé straně je úhrada nedobrovolná, která se od té dobrovolné liší tím, že poplatník ignoruje platbu i při vystavení exekuce. Plnění za exekuci se tedy použije v první řadě na exekuční náklady, vymáhanou částku daně a nakonec na vymáhané příslušenství daně.

Na MěÚ Šumperk vymáhání sjednotili

Dříve bylo na MěÚ Šumperk vymáhání poplatků v modulu DDP - Daně, dávky, poplatky řešeno tím způsobem, že pro předpisy pohledávek byl zvolen jediný typ příjmu, který měl své číslo. Od toho se také odvíjí generovaní řady variabilního symbolu, které je tvořeno právě tímto číslem jako předčíslí řady pro variabilní symboly. To samé platí i pro předpisy nákladů řízení. Opět byly vedeny v rozdílném typu příjmu DDP, tím pádem jim byl generován i jiný variabilní symbol. Pro náklady exekuce byl modul DDP veden pouze jako evidence. To znamená, že pro jeden případ bylo přiděleno více variabilních symbolů.

Z důvodu zpřehlednění bylo nutné převést rozdílné typy předpisů pod jeden variabilní symbol. Toho bylo docíleno převodem poplatníků, kteří byli vedeni v příjmu pro náklady řízení do příjmů s předpisy pohledávek. Tito převedení poplatníci si zachovávají svůj původní variabilní symbol, i když už jsou vedeni v jiném příjmu a jsou zde vedeni duplicitně. Převedení nákladů řízení pod variabilní symbol předpisu pohledávky bylo docíleno tak, že byl duplicitní poplatník s náklady řízení napojen na poplatníka s předpisy pohledávek a jeho předpis byl převeden jako dluh. To znamená, že u nákladů řízení vznikl minusový předpis ve stejné hodnotě, jako byl předpis původní a duplicitní poplatník byl vyrovnán.

V tomto procesu byly využity i skupiny vymáhání. Jedna skupina se dá využít pro více příjmů, zároveň jeden příjem může mít nadefinováno více skupin vymáhání. Používání skupin vymáhání nám pomáhá v nadefinování návaznosti kroků a určit, zda vymáhání bude prováděno dle Občanského soudního řádu či dle Daňového řádu. To uživateli pomůže například ve výběru algoritmu pro výpočet vymáhacího salda. Nabízí se nám zde i možnost pro nadefinování adresátů pro příjem jakéhokoliv kroku procesu vymáhání.

V důsledku toho, že bylo využito na jednom případu více typů předpisu pohybu, bylo nutné, v administraci ekonomické nadefinování priority úhrad pro jednotlivé pohyby. Je doporučeno tyto priority nedávat přesně číselně za sebou (1,2,3…), ale například po desítkách (10, 20, 30…). Tím zamezíme do budoucna přepisování těchto priorit, v případě že by nám přibyl další pohyb.

Pro každý tento pohyb musela být nastavena zvlášť kontace. A to jak pro platby pokladnou, pro platby přes bankovní účet, tak i pro vratky. Pokladna musela být rovněž nastavena, aby rozeznala obyčejné platby a platby s prioritami úhrad.

Úhrady ve většině případů probíhají na nultý řádek předpisů a program si automaticky rozdělí tuto platbu mezi ostatní řádky s předpisy dle nastavení priority úhrad. Pokud by z nějakého důvodu osoba, která obsluhuje modul DDP, chtěla změnit párování těchto úhrad, může na kartě platby použít tlačítko Párování. Platby, lze ovšem přepárovat pouze tehdy, nejsou-li ještě zaúčtované. Tato funkčnost funguje obdobně jako párování v modulu Komunikace s bankou.

Jelikož jsou moduly DDP - Daně, dávky, poplatky a PRR - Přestupkové řízení úzce provázány, prodělal i modul PPR značných změn. Před nasazením priority úhrad a sloučením poplatníka z více příjmů do jednoho se z PRR generovaly případy i předpisy do více typů příjmu v DDP. Nyní je to řešeno přeměněnou funkčností Přestupků. Z jedné karty případu v PRR je v současnosti možné jednoduchým způsobem vytvořit kartu poplatníka, předpis pohledávky a předpis nákladů řízení. Zároveň je nyní obrovskou výhodou nahlížet do modulu DDP přes PRR, tudíž osoba, která využívá PRR nemusí mít přístup k DDP.

 

Autor:

Ing. Zdeněk Kindl

Ředitel společnosti. Ŕídí firemní procesy, rozvoj lidských zdrojů, marketingový mix. Vykonává funkci compliance manažera.

tel. 602564366, email: zdenek.kindl@asi.cz