O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Novela zákona o místních poplatcích - vymáhání dle dotčených subjektů

Novela zákona o místních poplatcích - vymáhání dle dotčených subjektů

Zveřejněno: 25.11.2015

Podle novely č. 266/2015 Sb. bude povinnost za placení místních poplatků za nezletilé poplatníky přecházet na jejich zákonné zástupce. 

 

Od komunálních poplatků budou osvobozeny také děti v dětských domovech, obyvatelé domovů pro zdravotně postižené a obyvatelé domovů pro seniory. U lidí s omezenou svéprávností by měla poplatková povinnost přejít na opatrovníka, pokud byl jmenován. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni platit poplatky společně.

 

Do zákona se také vrací ustanovení, které umožní obcím zmírnit přílišnou tvrdost zákona tím, že zcela nebo částečně místní poplatek prominou, přičemž tato pravomoc náležela obcím podle § 16 zákona o místních poplatcích do konce roku 2010. A právě znovuzavedení tohoto ustanovení se týkal pozměňující návrh Senátu. Poslanci původně prosadili možnost, aby o odpuštění poplatku rozhodovalo zastupitelstvo, senátoři navrhli, aby to bylo v pravomoci obecního úřadu, protože podle nich jde o správní rozhodnutí. Obce také nově budou moci prominout místní poplatek při mimořádných, zejména živelních událostech. Ustanovení o prominutí poplatků nabude účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení novely č. 266/2015 Sb. ve Sbírce zákonů, tedy 29. října 2015, zbytek novely začne platit od 1. 1. 2016.

 

  • V modulu DDP je již delší dobu možnost evidovat tzv. dotčené subjekty, na kartě poplatníka. Na základě typu vazby, kterou jsme dotčený subjekt připojili na kartu poplatníka, můžeme evidovat různé typy dotčených subjektů. Pro tento případ nejvhodněji např. zákonný zástupce – rodič.

 

Tím pádem nám odpadá nutnost fyzicky převádět předpisy (dluhy) z karty dítěte na kartu zákonného zástupce. Tato funkčnost vychází ze zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích § 10:

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.“

 

  • Aby mohly být dluhy upomínány, případně vymáhány společně, je nutné při generování vymáhání zatrhnout volbu vymáhat dle dotčeného subjektu – znázorněno u obrázku č. 1.
  • Při tisku, se v nastavení parametrů pro generování sestavy, musí ještě zatrhnout volba načíst všechny dotčené subjekty vymáhání – znázorněno u obrázku č. 2. Dále jsou již všechny kroky obdobné, jako u klasického vymáhání.

Fotky:

Autor:

Tadeáš Pechan

Poplatky, přestupky, registry

Zabývá se praktickým školením programů GORDIC, kdy si uživatel vše vyzkouší, ptá se a hned dozvídá...

Během školení Vám lektor vysvětlí vše od salda, vymáhání místních poplatků, tiskových sestav až po generování složenek v programu DDP (GINIS Express i Standard). Dále navázání DDP na pokladnu, finační účtárnu a v komunikaci s bankou spáruje bezhotovostní platby.

Podívá se s Vámi na oblast Přestupků - PRR (vnitřní věci, motorová vozidla, městská policie), Registr obyvatel - ROB (všeobecnou práci s programem a načítání změnových dávek s návazností na Registr obyvatel - Volby - ROV a Matriku).

Energetika
Ubytování a turistika