O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Připravujeme se na inventury

Připravujeme se na inventury

Zveřejněno: 25.09.2013

Počínaje měsícem září začíná období inventur. Inventarizace a inventura jsou důležitou součástí účetní uzávěrky. Účelem inventarizace je zajistit věcnou správnost účetnictví (zjišťuje se skutečný stav aktiv a pasiv, a v případě rozdílu je třeba účetní stav upravit) a správné ocenění majetku a závazků (porovnává se reálná hodnota s hodnotou uvedenou v účetnictví).

Podle termínu, ke kterému je inventarizace provedena ji lze rozdělit takto:

1. periodická inventarizace

Okamžikem, ke kterému se provádí inventarizace, je obvykle rozvahový den, což bývá 31.12. Účetní jednotka může u majetku, kde nelze provést inventuru k rozvahovému dni, provést tuto inventuru v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období nebo v prvním měsíci následujícím po skončení účetního období. Stav zjištěný při fyzické inventuře se opravuje o přírůstky a úbytky do nebo po konci rozvahového období.

2. průběžná inventarizace

Skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky při inventarizaci zjišťují fyzickou inventurou u hmotného majetku, u peněžních prostředků se zpracovává tzv. pokladní skonto, kterým je výčetka bankovek a mincí ke dni inventury nebo dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru. Tyto stavy jsou povinny zaznamenat v inventurních soupisech.

Inventurní soupisy jsou průkazné účetní  záznamy, které musí obsahovat informaci, o jaký majetek jde, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky jednoznačně určit, podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace, způsob zjišťování skutečných stavů, ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury, okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.

Skutečný stav majetku nebo závazků se porovná s údaji v účetnictví. V případě, že účetní stav neodpovídá skutečnému, jsou vyčísleny inventarizační rozdíly: manka nebo přebytky

 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví § 31 říká, že doklady týkající se inventury je kvůli průkazní povinnosti třeba skladovat po dobu 5 let od jejího provedení.

Pokud vás zajímají podrobnější informace k majetku a k inventurám, můžete se zúčastnit některého z našich školení, termíny najdete na našich internetových stránkách v sekci Školení.

Autor:

Martina Půrová Náhrada za nenahraditelnou Ivu Solarovou, člen ekonomického týmu se specializací na mzdy řady G0 i G1, ale i moduly G0: UCR, POK, EMA, KDF, KOF, KXF, PED.

Energetika
Ubytování a turistika