O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Pomůžeme Vám s vyřízením dotace - Konsolidace IT a nové služby TC obcí

Pomůžeme Vám s vyřízením dotace - Konsolidace IT a nové služby TC obcí

Zveřejněno: 02.04.2014

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1 –Zavádění ICT v územní veřejné správě.

Cílem podpory je inovace poskytovaných služeb technologických center obcí s rozšířenou působností v návaznosti na technologická centra krajů a data sdílená s registry veřejné správy a následná konsolidace IT prostředí samosprávy.  

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou obce.

V souvislosti s uvedeným nabízíme zájemcům o dotaci služby spojené s vyřízením: 

 • Dodávky dokumentu „Studie proveditelnosti“. Studie bude vypracována v souladu s dokumenty uveřejněnými s výzvou č.22 zejména dle „Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 2.1: Zavádění ICT v územní veřejné správě, platné od 14. 2. 2014. a Přílohy č. 1b – vzor osnovy studie proveditelnosti
 • Vyhotovením Projektové žádosti o finanční podporu ve webové aplikaci Benefit7
 • Zpracováním Rozpočtu projektu
 • Poradenskou činností v rámci přípravy projektové žádosti
 • Kompletací projektové žádosti

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 1. Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury
 2. Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK
 3. Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP
 4. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
 • Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.
 • Pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku.
 • Pořízení projektové dokumentace, odborných studií, posudků a analýz, jejichž vyhotovení je nezbytné pro realizaci projektu, vč. studie proveditelnosti, dokumentace pro zadávací a výběrová řízení a jejich organizace, vyhotovení a administrace projektové žádosti a žádostí o platbu do 5 % (včetně) celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Stavební práce do 5 % (včetně) celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Výdaje na povinnou publicitu projektu.
 • Daň z přidané hodnoty u neplátců DPH.
 • Daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud neexistuje zákonný nárok na její odpočet ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY VE VZTAHU K PROJEKTU

 1. Zahájením realizace projektu se rozumí termín zahájení jakýchkoliv prací souvisejících s projektem, nejdříve 1. 1. 2007. Výdaje jsou způsobilé od 1. 1. 2007.
 2. Ukončení příjmu žádostí do 30.6.2014
 3. Soutěž dle studie proveditelnosti od 1.7.2014 do 30.10.02014
 4. Předložení požadavků na finance pro rozpočet 2015 do 30.11.2014
 5. Předpokládaná realizace 1.1.2015 - 30.6.2015
 6. Vyúčtování projektu s žádosti o proplacení uznatelných nákladů nejpozději do 30.11.2015

FINANCOVÁNÍ A VÝŠE DOTACE

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 mil. Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 6 mil. Kč.

Jednotlivé aktivity projektu nejsou omezeny finančním limitem.

FINANCOVÁNÍ

 • Podíl spolufinancování z ERDF je 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů.
 • Zbylých 15 % způsobilých výdajů hradí příjemci.
 • Financování studie proveditelnosti náklad roku 2014
 • Předpokládaná financování projektu na základě rozpočtu roku 2015

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Ing. Věra Urbanová 

Tel: +420 730 893 089
Email: vera.urbanova@asi.cz 

Přílohy:

text-vyzvy-c-22_2-1_14022014_finalni-verze.docx [217.15 KB]

Autor:

Ing. Věra Urbanová

MS Office

Provede Vás světem textů, tabulek, prezentací a dalších PC dovedností.

Je součástí vzdělávacího týmu www.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena především na nabídku ekonomických školení. Současně se věnuje propagaci, prodeji dalších služeb (webové aplikace, www stránky, IT služby aj.) a možnosti dotačních titulů pro veřejný i soukromý sektor. 

 

Energetika
Ubytování a turistika