O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Legislativní změny ve mzdách v roce 2014

Legislativní změny ve mzdách v roce 2014

Zveřejněno: 23.12.2013

Každý z nás již zaregistroval, že od nového roku dochází k řadě změn. Od ledna 2014 neřeší již některé zálěžitosti Zákoník práce, ale nově Občanský zákoník. Zákoník práce má ale přednost před Občanským zákoníkem.

Zákon o daních z příjmů

Nastávají drobné změny v terminologii, např. místo poplatník se bude nově užívat slovo rezident nebo nerezident, dále se nebude používat termín „Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků“, ale pouze „Příjmy ze závislé činnosti“ – funkční požitky jsou podřazené příjmům ze závislé činnosti, termín dary se nahrazuje termínem bezúplatné plnění, …

Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, jedná-li se o příjmy podle odstavce 1 plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, a zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal prohlášení k dani ….

  1. srážková dan 15% se použije pouze u příjmů z DPP do částky 10 000 Kč, pokud poplatník nepodepsal prohlášení k dani
  2. ve všech ostatních případech nepodepsaného prohlášení k dani se použije zálohová daň (např. DPČ 2000 Kč)

Zákon o nemocenském pojištění

  • „Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu…“
    Od 1.1.2014 se bude u zaměstnání malého rozsahu odvádět nemocenské pojištění, pokud úhrn příjmů bude minimálně 2500,- Kč.
  • Zaměstnání malého rozsahu a DPP oznamuje zaměstnavatel do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kal. měsíci, kdy vznikla účast na pojištění.Doposud bylo do konce následujícího kalendářního měsíce.
  • Od 1.1.2014 náleží opět nemocenské od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti a náhrada mzdy náleží v období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti. Postupuje se podle přepisů platných v době vzniku pracovní neschopnosti.

Rozsáhlejší a podrobnější informace můžete získat na některém z našich školení mzdové metodiky, kde vás rádi uvidíme.

Autor:

Martina Půrová Náhrada za nenahraditelnou Ivu Solarovou, člen ekonomického týmu se specializací na mzdy řady G0 i G1, ale i moduly G0: UCR, POK, EMA, KDF, KOF, KXF, PED.

Energetika
Ubytování a turistika