O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Granty Fondu pro nestátní neziskové organizace

Granty Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zveřejněno: 02.10.2014

Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství vyhlašují od 1.10.2014 výzvu k předkládání grantových žádostí programu Fondu pro nestátní neziskové organizace. 

Program podporuje projekty v následujících čtyřech oblastech:

1. Lidská práva

  • Ochrana lidských práv a multikulturalismus - podpora v případě porušování práv a diskriminace, na realizaci osvětových a kulturních aktivit ovlivňujících multikulturní prostředí v komunitách, na realizaci aktivit v oblasti lidských práv a v boji proti nenávistným projevům v prostředí internetu. 
  • Gendrová rovnost – dotace na aktivity zvyšující podíl žen v rozhodovacích a řídících pozicích, na podporu preventivních služeb v oblasti násilí na ženách, monitoring zvyšování informovanosti a podporu osvětových aktivit pro širokou veřejnost v oblasti rovnosti mužů a žen nebo v oblasti prevence a řešení násilí na ženách.
  • Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti - podpora participace občanů a účasti veřejnosti na rozhodování, realizaci aktivit podporujících dialog mezi občany, občanskou společností a místními/národními institucemi, na rozvoj dobrovolnictví, budování sítí koalic, podporu antikorupčních opatření nebo zvyšování profesionality a transparentnosti českých NNO.

2. Děti a mládež v ohrožení

Projekty podpory, rozvoje a zvyšování komplexnosti, dostupnosti a kapacity služeb pro děti a mladistvé se specifickými potřebami, na podporu rodičovských kompetencí u rodin s dětmi a mladistvými se specifickými potřebami nebo projekty zvyšování kvality náhradní rodinné péče a šíření systému informací o dostupných službách včetně bezplatných krizových linek.

3. Sociální inkluze

Projekty zaměřené na rozvinutí dovedností a znalostí romských dětí a mládeže, zlepšení jejich školních výsledků či jazykových dovedností, nabídku terénní práce v rodině ve vztahu ke školní přípravě, podporu integrace romských dětí do volnočasových aktivit nebo budování funkční spolupráce v zájmu dětí mezi NNO, školami, pedagogy a pedagogicko-psychologickými poradnami.

4. Ochrana životního prostředí a klimatické změny 

Projekty na osvětové a vzdělávací akce, kampaně a další nástroje zaměřené na zvyšování povědomí o udržitelném rozvoji a ochraně životního prostředí, projekty podpory nových forem nestátní ochrany přírody se zapojováním soukromých vlastníků a uživatelů půdy, projekty ochrany biodiverzity, přírody a krajiny a projekty podporující nové formy nestátní ochrany přírody.

Zdroj: http://dotacni-noviny.cz/

Autor:

Ing. Věra Urbanová

MS Office

Provede Vás světem textů, tabulek, prezentací a dalších PC dovedností.

Je součástí vzdělávacího týmu www.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena především na nabídku ekonomických školení. Současně se věnuje propagaci, prodeji dalších služeb (webové aplikace, www stránky, IT služby aj.) a možnosti dotačních titulů pro veřejný i soukromý sektor. 

 

Energetika
Ubytování a turistika