O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Obce a příspěvkové organizace budou zasílat do CSÚIS nový výkaz – Schválení/Neschválení účetní závěrky

Obce a příspěvkové organizace budou zasílat do CSÚIS nový výkaz – Schválení/Neschválení účetní závěrky

Zveřejněno: 02.02.2014

Účetní jednotky provádí schvalování své řádné nebo mimořádné účetní závěrky podle zvláštního právního přepisu (Novelizace příslušných zákonů byla provedena zákonem č. 239/20012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). Vyhláška se vztahuje na všechny vybrané účetní jednotky s výjimkou zdravotních pojišťoven, tzn. i na obce a dobrovolné svazky obcí.

Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2013 a za následující účetní období musí být podle ustanovení § 28 odst. 1 provedeno nejpozději do šesti měsíců ode dne, ke kterému se schvalovaná účetní závěrka sestavuje, tzn. zpravidla do 30. června následujícího roku. 
V případě schvalování účetní závěrky za účetní období roku 2012 je tato lhůta prodloužena do 30. září 2013 (viz § 30 odst. 4 vyhlášky).

Výkaz musí obsahovat:

  • identifikaci schvalované účetní závěrky,
  • datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky,
  • identifikaci osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky,
  • výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky,
  • zápis o neschválení účetní závěrky podle § 7 odst. 3,
  • identifikaci průkazných účetních záznamů podle § 6 odst. 3, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky,
  • vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky podle § 7 odst. 3, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky

Neschválení účetní závěrky není postihováno žádnou peněžní ani jinou obdobnou sankcí. Proces schvalování účetní závěrky není kontrolním procesem, který by začínal sestavením účetní závěrky a končil případným potrestáním účetní jednotky za její neschválení. Schvalování účetní závěrky je průběžným procesem, jehož cílem je zajistit taková opatření, aby k neschválení účetní závěrky nedocházelo (aby byly veškeré nedostatky odstraněny již v průběhu účetního období nebo schvalovacího procesu).

Firma GORDIC je na zasílání nového výkazu připravena. Do svého účetnictví řady G0 WinUCR - účetnictví a rozpočet, do menu Účetnictví\Pořizování\Doplňkové informace - přidala novou volbu Informace o schválení/neschválení řádné a mimořádné účetní závěrky. Zde si každý uživatel vyplní potřebné údaje. Samotný výstup nebo tisk se pak nachází v menu Účetnictví\Tisk\Generátor\Výkazy\Účetní výkazy ...(dle typu ÚJ). 

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika