O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Novela zákona o DPH 2013 - změny od 1.1.2013

Novela zákona o DPH 2013 - změny od 1.1.2013

Zveřejněno: 04.02.2013

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je s účinností od 1. ledna 2013 předmětem následujících novel:

  • zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů (především úprava týkající se změny sazeb DPH)
  • zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Změny budou postupně zapracovány do jednotlivých ekonomických agend během ledna a února a nasazovány našimi pracovníky zákazníkům.

Dále bychom chtěli připomenout, že daňové přiznání není nutné nést na finanční úřad v tištěné podobě, ale je možné jej zaslat elektronicky. O toto zaslání se stará modul Podání elektronických dat (PED).  Modul je určen pro on-line odesílání dat vybraných typů v elektronické podobě na portál veřejné správy (PVS), nebo českou daňovou správu (EPO) a můžeme jej vřele doporučit pro usnadnění práce.

Nejdůležitější změny jsou:

Změna sazby daně z přidané hodnoty

  • základní sazba daně je nyní ve výši 21%
  • snížená sazba daně je nyní ve výši 15%

Daňové doklady v elektronické podobě

  • daňové doklady v listinné i elektronické podobě se posuzují naprosto shodně (rovný přístup)
  • je třeba zachovat věrohodnost původu daňového dokladu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost, po celou dobu od okamžiku vystavení daňového dokladu do konce lhůty pro jeho uchovávání, a to bez ohledu na to, zda jde o daňový doklad v listinné nebo elektronické podobě 

Povinná evidence DIČ

Nově je v souladu s §100 odst. 2 plátce povinen vést v evidenci pro účely DPH u přijatých zdanitelných plnění, která použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, také daňové identifikační číslo dodavatele, s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady.

Povinnost zveřejňování bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost

Pro všechny daňové subjekty byla zavedena povinnost uvádět v přihlášce k registraci čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost. Správce daně nově zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtů určená v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění.
Dosavadní plátci budou povinni oznámit správci daně čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost do dvou měsíců od nabytí účinnosti zákona, tj. nejpozději  28. února 2013.  Pokud tuto povinnost nesplní, má se za to, že určil ke zveřejnění všechny účty, které správce daně vede na základě registrační povinnosti.
Správce daně zveřejní čísla bankovních účtů prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci nabytí účinnosti zákona, tj. 1. dubna 2013. Tyto údaje budou k dispozici v informačních systémech o plátcích DPH.


Použití jiných účtů než zveřejněných bude důvodem pro ručení příjemcem zdanitelného plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění (§109 odst. 2 písm. c) novely zákona).  V souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení lze institut ručení v tomto případě uplatnit až od zveřejnění údajů správcem daně, tj. od 1. dubna 2013. Příjemce zdanitelného plnění může také využít zvláštní způsob zajištění daně dle §109a zákona o DPH.
Smyslem tohoto opatření je zamezení daňovým podvodům, u nichž se k úhradě využívají různé účty vedené třetími subjekty, aby správce daně nemohl efektivním způsobem provést zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň.

Nespolehlivý plátce

Z důvodu zefektivnění boje proti daňovým únikům byl zaveden institut tzv. nespolehlivého plátce. Tento institut umožní identifikovat plátce, kteří závažným způsobem porušují povinnosti při správě DPH, a u kterých nemůže správce daně z moci úřední zrušit registraci plátce, protože tito plátci splňují obvykle základní podmínku pro plátce, tj. překročení stanoveného obratu pro povinnou registraci DPH. Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že se plátce stal nespolehlivým plátcem. Informace bude k dispozici v informačních systémech o plátcích DPH.


Plátce, který je příjemcem zdanitelného plnění, bude v případě, že poskytovatel plnění je nespolehlivý plátce, nově ručit za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění (§109 odst. 3 novely zákona). Plátce daně může v tomto případě využít zvláštní způsob zajištění daně dle §109a zákona o DPH.
Správce daně má možnost na žádost plátce ze zákonem stanovených podmínek rozhodnout o tom, že plátce již není nespolehlivým plátcem. Tato skutečnost se také zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika