volejte 583 430 311 | Podpora | O firmě | Kariéra | Kontakty

“V oblasti IT působíme již 15 let.”

Gordic GORDIC® Reseller Specializované informační systémy pro státní správu, samosprávu a bankovnictví Užitečný web Užitečný web Tvorba webových stránek a internetový marketing IT služby IT služby Servisní smlouvy, antivirová řešení Školení Školení ECDL školení, počítačová gramotnost, akreditovaná školení

Nepřehlédněte!

Elektronická evidence tržeb (EET) se obcí a příspěvkových organizací netýká

Objevují se dotazy "Naše obec má informační centrum a zde prodává zboží, máme se připravit na EET - elektronickou evidenci tržeb od 01.01.2017? Je zapotřebí naše zaměstnance poslat na nějaké školení?" 

 

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“) koncipován takovým způsobem, že zcela vyjímá z evidenční povinnosti tržby územního samosprávného celku i příspěvkových organizací. Důvodem pro plošné vyloučení tržeb tohoto segmentu je, že podléhá státnímu dozoru dle jiného právního předpisu. Nicméně tržby územního samosprávného celku jsou dle § 12 odst. 1 písm. b) ZoET z evidence tržeb vyloučeny jednoznačně. Není třeba rozlišovat, zda se jedná o příjem, který je předmětem daně z příjmů či nikoliv.

 

Zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb

§ 12       Tržby vyloučené z evidence tržeb

 

(1) Evidovanou tržbou nejsou tržby

a) státu,

b) územního samosprávného celku,

c) příspěvkové organizace,

d) České národní banky,

e) držitele poštovní licence.

 

(2) Evidovanou tržbou nejsou také tržby

a) banky, včetně zahraniční banky,

b) spořitelního a úvěrního družstva,

c) pojišťovny a zajišťovny,

d) investiční společnosti a investičního fondu,

e) obchodníka s cennými papíry,

f) centrálního depozitáře,

g) penzijní společnosti,

h) penzijního fondu,

i) z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona,

j) z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích.

 

(3) Evidovanou tržbou nejsou také tržby

a) uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení,

b) z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi,

c) ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem,

d) ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením,

e) z jízdného nebo související platby hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,

f) na palubě letadel,

g) z osobní železniční přepravy,

h) z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,

i) z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu,

j) z provozování veřejných toalet.

 

(4) Evidovanou tržbou nejsou také tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tato tržba plyne, pokud tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu. Tyto tržby stanoví nařízením vláda.

 

 

Autor: Jiří Ferbínek


Gorinfo
Energetika
Ubytování a turistika