Produkty

Úvodní stranaProdukty › Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací zákon č. 99/2019 Sb.

Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací zákon č. 99/2019 Sb.

21.01.2019


Vzhledem k tomu, že od 9. 4. 2019 vstoupil v platnost a účinnost nový zákon

č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“), kterým se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, dochází v oblasti přístupnosti internetových stránek k některým změnám, jež se dotýkají povinností zákonem stanovených povinných subjektů dle § 3 zákona o přístupnosti.
 
 
Za přístupnou lze obecně považovat takovou internetovou stránku či mobilní aplikaci, kterou bude osoba se zdravotním postižením schopna i přes svůj zdravotní hendikep za pomocí asistivních technologií či specializovaných programů, které má k dispozici, efektivně používat.
 
Internetové stránky a mobilní aplikace povinných subjektů musí být na základě směrnice 2016/2102 pro své uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.
 
Lhůty, odkdy se začínají uplatňovat pravidla zákona o přístupnosti:
  • − Na nové internetové stránky zveřejněné od 9. dubna 2019 se pravidla použijí od 23. září 2019.
  • − Na stávající internetové stránky zveřejněné před 9. dubnem 2019 se pravidla použijí od 23. září 2020.
  • − Na mobilní aplikace se pravidla použijí od 23. června 2021.
  • − Zákon se nevztahuje na obsah internetových stránek spravovaných povinným subjektem, které nejsou určeny veřejnosti (intranet), pokud byly zveřejněny pro jejich uživatele před 23. zářím 2019 a pokud neprojdou podstatnou změnou.
 
Dosavadní úpravu obsaženou v zákoně o informačních systémech veřejné správy nahradila úprava obsažená v zákoně o přístupnosti.
 
Povinné subjekty musí na základě § 8 zákona o přístupnosti zveřejnit tzv.
Prohlášení o přístupnosti týkající se souladu jejich internetových stránek a mobilních aplikací s požadavky na ně kladenými. Vzor Prohlášení o přístupnosti je dostupný na odkazu uvedeném níže, dále na webu Ministerstva vnitra a také v Metodickém dokumentu k zákonu o přístupnosti a vychází z požadavků směrnice č. 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.
 
Kontrola dodržování povinností povinných subjektů:
Ministerstvo vnitra má od 1. ledna 2020 povinnost vykonávat kontroly, zda povinné subjekty dodržují povinnosti stanovené zákonem o přístupnosti. Proto dbejte na dodržování povinností stanovených tímto zákonem. Níže uvedený obrázek znázorňuje přehled důležitých zákonných ustanovení.
 
Závěrem tohoto článku bychom Vás chtěl informovat, že Ministerstvo vnitra připravilo „Metodický pokyn k zákonu o přístupnosti“, ve kterém jsou popsány obecné požadavky na přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací, a to včetně požadavků harmonizované evropské normy k přístupnosti. Tento metodický pokyn je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
 
Další informace o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací jsou dostupné rovněž na webu Ministerstva vnitra v sekci k tomu určené
 

 Zdroj: Blindfriendly


Přílohy:


pdf-icon - Metodická informace MVČR

Fotky:Autor:

František Marada

LAMP Stack Web Developer

Microsoft Azure Developer