Kariera

Úvodní stranaKariéra › Etický kodex


Etický kodex

05.03.2019


ETICKÝ KODEX

Společnost ASI má zavedený Compliance program a Etický kodex. Tento proces je se souhlasem převzat od společnosti GORDIC a upraven na podmínky společnosti ASI informační technologie s.r.o. dále jen ASI. Celý proces zakazuje veškerá nelegální jednání. Všichni zaměstnanci ASI, ale i všechny subjekty (společnosti, konzultanti, agenti, zástupci, atd., včetně zaměstnanců těchto subjektů) jednající ve jménu a ve prospěch ASI či v jejím zastoupení, nebo subjekty v takovém postavení, které by mohlo být vnímáno jako jednání ve jménu a ve prospěch společnosti ASI či v jejím zastoupení jsou povinni jednat v souladu s právem a dbát, aby nedocházelo k jeho porušování. 

Společnost ASI tímto deklaruje svojí základní zásadu a upozorňuje všechny subjekty, které podléhají působnosti tomuto Etickému kodexu, že je pro ni nepřípustné tolerovat jakoukoli formu jednání a trestné činnosti či neetické činnosti, která by jí mohla být přičítána jako činěná v jejím zájmu nebo v její prospěch, a to zejména pak trestná činnost, která je podřazena pod ustanovení Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Jakékoli takové jednání je naprosto nepřípustné a je v přímém rozporu s požadovanými základními pravidly jednání společnosti ASI a v přímém rozporu se zájmy společnosti ASI a jejího vedení.

Etický kodex

Etický kodex byl vytvořen za účelem posílení řízení společnosti a dobrovolných aktivit v duchu uznávaných mezinárodních doporučení a je důležitou součástí Compliance programu.

Etický kodex vymezuje obecně uznávané etické zásady týkající se:

  • dodržování právních předpisů,
  • jednání zaměstnanců a obchodních partnerů se zákazníky,
  • pravidel střetu zájmů, pravidel zacházení s informacemi a povinnost mlčenlivosti,
  • řešení stížností a podnětů.
  • žádosti o dar, sponzorský příspěvek

Etická linka a pravidla jejího použití

Jako součást compliance programu byla zřízena Etická linka na adrese zdenek.kindl@asi.cz, jejímž prostřednictvím je možné učinit anonymní podání viz formulář níže a oznámit tak podezření na zjištěné neetické jednání, které se týká zejména:

  • porušení právních předpisů,
  • porušení interních norem společnosti,
  • porušení pravidel Etického kodexu.

Všechna nahlášená oznámení týkající se neetického jednání řeší Compliance manager společnosti – Ing. Zdeněk Kindl. V jeho působnosti je tedy detailní prošetření učiněných oznámení a z toho pak vyvození patřičných důsledků.

Oznamovatel může učinit podání s odkazem na své kontaktní informace nebo zcela anonymně. Veškeré osobní údaje budou shromažďovány, zpracovány a použity v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Kontaktní údaje na Compliance managera:

Ing. Zdeněk Kindl

tel. 602 564 366

email: zdenek.kindl@asi.cz


Fotky:


Přílohy:

asi kodex.pdf


Autor:

Ing. Zdeněk Kindl

Ředitel společnosti. Ŕídí firemní procesy, rozvoj lidských zdrojů, marketingový mix. Vykonává funkci compliance manažera.

tel. 602564366, email: zdenek.kindl@asi.cz